ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

W przedszkolu prowadzone są ciekawe i atrakcyjne dla dzieci zajęcia dodatkowe, łączące naukę z zabawą, rozwijające zainteresowania oraz zdolności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.
Akademia Małego Piłkarza TIKI TAKA

Zajęcia umożliwiają dzieciom odkrycie w sobie talentu piłkarskiego i doskonalenie go już od najmłodszych lat pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego w pracy z dziećmi trenera pana Mirosława Bajek.

Zajęcia Tiki Taka to nie tylko piłka nożna i trening fizyczny, ale również wychowanie poprzez sport, nauka dyscypliny, rozwój mentalny dziecka, wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku dla przeciwnika. To również pomoc w otwarciu się na inne dzieci oraz rozwój kompetencji społecznych. Ponadto, treningi dają możliwość doświadczenia zdrowej rywalizacji i motywacji, która pomoże dziecku w przyszłości zrealizować postawione cele.
Religia

Zajęcia z religii mają na celu pobudzanie u dziecka pragnienia Boga oraz rozwijanie zainteresowania religijnością.
Poprzez zabawę, radosny śpiew i urozmaicone zajęcia dzieci mają możliwość nawiązywać relację z Bogiem oraz zaspokajać, poprzez treści z Biblii i Liturgii, swoje potrzeby religijne.

Zajęcia z religii prowadzi pan Tomasz Pyjur
Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu na stanowisku logopedy pracuje mgr Barbara Legierska, która ukończyła 5-letnie studia pedagogiczne oraz 4-semestralne podyplomowe studia logopedyczne. Ponieważ logopedia jest nauką dynamiczną, która ciągle się rozwija, dlatego pani Basia uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i kursach doszkalających dla logopedów.


Na czym polega praca logopedy?
We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wszystkich dzieci pięcio- i sześcioletnich. W czasie ferii zimowych zostają przebadane dzieci trzyletnie wskazane przez wychowawczynie najmłodszej grupy, oraz wszystkie dzieci czteroletnie.
Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 do 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczęszczają na zajęcia w grupach 2-3 osobowych i dobrane są wg wady wymowy i wieku. Prowadzone zajęcia, mają na celu:
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wydłużanie fazy wydechowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wywołanie głosek i utrwalanie ich na materiale wyrazowym,
 • automatyzowanie prawidłowej wymowy w zdaniach,
 • opowiadaniu, wierszach i swobodnych wypowiedziach.

Wady wymowy

 • Najczęściej korygowane wady wymowy dzieci w przedszkolu to:
 • seplenienie międzyzębowe- w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
 • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła -skoła;
 • lambdacyzm –zastępowanie głoski l inną głoską (najczęściej j) lub nieprawidłowa jej realizacji;
 • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
 • opóźniony rozwój mowy.

Kontakt/współpraca
Zapraszam na konsulacje i na zajęcia z dziećmi podczas godzin mojej pracy.  Proszę aby dzieci przynosiły na zajęcia zeszyty do ćwiczeń. W zeszytach notowane są ćwiczenia, które dzieci powinny wykonywać codziennie. Jeśli coś jest niezrozumiałe proszę o kontakt lub zapraszam do uczestniczenia z dzieckiem w zajęciach. Aby dzieci osiągały pożądane efekty i nabywały trwałe umiejętności konieczna jest systematyczność pracy, przyjazna atmosfera i zaangażowanie rodziców w wykonywanie żmudnej dla dziecka pracy. Proszę nie zapominać o częstym chwaleniu
nawet przy małych osiągnięciach i zachęcaniu dziecka by wytrwale pracowało nad pokonaniem trudności. Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.

Etapy rozwoju mowy dziecka:
I okres melodii (0-1 rok życia), komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, gaworzy, pod koniec tego okresu wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba;
II okres wyrazu (1-2 rok życia), dziecko po 2 roku życia posługuje się językiem biernym, używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor - midol,
III okres zdania (2-3 rok życia), pod koniec tego okresu dziecko porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, ch, t, d, n, l, li);
IV okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka). -4 lat - wymawia głoski  s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu; -5-6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r; -7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Wczesna profilaktyka
Zaangażowanie w prawidłowy rozwój mowy dziecka nie musi, a nawet nie powinno ograniczać się do korygowania już powstałych wad. Dziecko potrzebuje w swoim środowisku prawidłowych wzorców i odpowiedniej ilości bodźców, by spontanicznie i naturalnie poszerzać swoje umiejętności, dlatego proszę nie zapominać o tym, że:
 • wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń,
 • nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia swoją obojętnością, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy,
 • wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat,
 • nie wolno poprawiać wymowy dziecka (jeśli dziecko nie poznało jeszcze prawidłowego wzorca podczas zajęć logopedycznych), żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę,
 • nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo,
 • jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać,  a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy,
 • nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.
Zajęcia plastyczne - organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

Zajęcia a zarazem zabawy plastyczne mają wiele zalet i odgrywają w rozwoju dziecka bardzo ważną rolę. Są konieczne, ponieważ kształcą w dziecku zdolności manualne, które później wykorzysta do nauki pisania czy też wykonywanych innych czynności, do których potrzebne są głównie palce. Ponadto, dzięki rysowaniu dziecko odkrywa świat i doznaje satysfakci z własnej twórczości. Dzięki rysowaniu dziecko ma możliwość ekspresji własnych uczuć, a jednocześnie też wyrażania zdania o poszczególnych elementach otaczającej nas rzeczywistości. Ponadto, zajęcia plastyczne pozwalają naszym przedszkolakom na zaspokojenie charakterystycznej dla tego wieku potrzeby działania i spożytkowania energii w pożyteczny sposób. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko  stymuluje swoje zdolności twórcze, pobudza fantazję, rozwija myślenie, a także poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń.