Programy i działania realizowane w Przedszkolu


Programy wychowania przedszkolnego relizowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020

"TRAMPOLINA" - program wychowania przedszkolnego; autor: E. Kordos - 
grupy: 2,5/3-latków, 3/4-latków oraz 4/5-latków 

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" - program wychowania przedszkolnego; autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska - 
grupy: 5/6-latków i 6-latków

Program zdrowego żywienia "Gdzie mieszka zdrówko?"

Jest to autorski program naszego Przedszkola, recenzowany przez panią Alicję Gładyś, mający na celu kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wiemy, że o zdrowiu dziecka oraz jego prawidłowym rozwoju decyduje bardzo wiele czynników m.in. prawidłowe odżywianie, z którym wiąże się wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, przezwyciężanie uprzedzeń do nielubianych potraw oraz higiena spożywania posiłków. Odpowiednie, a zarazem racjonalne odżywianie ma ogromny wpływ na aktywność psychiczną dziecka, samopoczucie, a także stosunek do zabawy i nauki. Dlatego tak istotne jest urozmaicanie dzieciom diety oraz wzbogacanie jej wartościowymi potrawami. Nieprawidłowe odżywianie dzieci przez nadmiar słodyczy i kalorycznych potraw (chipsy, hamburgery) powodują przerabianie ich w nadmierną tkankę tłuszczową. W konsekwencji obrastają w nią także narządy wewnętrzne, takie jak: serce, trzustka i wątroba. Z tego powodu należy edukować dzieci i dostarczać im wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla zdrowia.

Celem autorskiego programu "Gdzie mieszka zdrówko?", opracowanego przez Dyrekcję i Nauczycieli Publicznego Przedszkola w Godziszce jest:
 • poszerzanie świadomości dzieci oraz rodziców w zakresie zdrowego żywienia;
 • edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania (nabywanie wiedzy oraz umiejętności dbania o swoje zdrowie);
 • propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i rodziców;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyrządzania zdrowych posiłków (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy);
 •  zmiana nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin.


W realizację programu zaangażowana jest Kadra Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, dotyczących zdrowego żywienia, zdobywamy wiedzę, dzięki ktorej nasze posiłki są zdrowe, a co równie istotne - smaczne i apetyczne dla dzieci. Samodzielny wypiek domowych ciast o odpowiedniej zawartości cukru, soli i tłuszczów, wyeliminowanie z diety niezdrowej chemii (w tym m.in. glutaminianu sodu), wprowadzenie do jadłospisu conajmniej raz w tygodniu ryb, przyrządzanie z własnych przepisów zdrowych kisieli i budyniów to jedne z wielu zdrowych zmian w żywieniu naszych dzieci.
Co więcej, autorski program "Gdzie mieszka zdrówko?" kładzie nacisk na to, aby dzieci były świadome tego, co jedzą. Pomiędzy codziennymi zajęciami wklecane są teamty, związane ze zdrowym żywieniem. Nasze przedszkolaki mają możliwość samodzielnego przyrządzania zdrowych potraw, eksperymentowania w kuchni oraz degustowania zrobionych przez siebie potraw i soków.


Tematyka kompleksowych zajęć realizowanych w ramach programu "Gdzie mieszka zdrówko?" w Publicznym Przedszkolu w Godziszce w roku 2017/2018:

 • Witaminowe ABC – od ziemniaka do czekolady
 • Warzywa są zdrowe;
 • Wielka rzeka pełna mleka;
 • Jabłka zjadamy, ładny uśmiech mamy;
 • Witaminy ukryte w zieleni.


Zapraszamy również Rodziców do aktywnego udziału w programie, poprzez dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi zdrowego odżywiania oraz trybu życia, czy też przekazywania własnych propozycji przepisów, które będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce "Kuchcikowo". 

Autorski program Edukacji Humanitarnej "Ala i As"

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Godziszce doskonale wiedzą jak należy dbać o siebie. Uczą się też, jak zadbać i otoczyć opieką inne żywe istoty. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się w Przedszkolu realizacja autorskiego programu Edukacji Humanitarnej "Ala i As" napisanego przez panią Żanetę Jakubiec, wychowawcę. Edukacja Humanitarna jest działaniem mającym na celu wspieranie i rozwijanie dziecięcej wrażliwości. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy i spotkania z gośćmi dzieci uczą się szanować wszystkie żywe istoty, dostrzegają ich podobieństwo do nas, ludzi, dowiadują się jak dobrze opiekować się zwierzętami i jak zostać ich prawdziwymi przyjaciółmi. Przedszkolaki zdobywają umiejętność spoglądania na świat oczami kogoś mniejszego, słabszego, rozwijają w sobie empatię i odpowiedzialność – cechy tak pożądane w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jak pisze Szymon Kawski, jeden z propagatorów tego typu edukacji - "dzieci uczone sprawiedliwości, łagodności i współczucia w stosunku do zwierząt są również bardziej sprawiedliwe, łagodne i rozważne w swych wzajemnych stosunkach. Kształcenie ich charakterów w kierunku większego zrozumienia zwierząt i ich potrzeb oraz większej wrażliwości na ich cierpienie i potrzeby, prowadzi do powstania takich cech ludzkich, których wynikiem (konsekwencją) jest większa wrażliwość dla wszelkiego życia, bardziej humanitarny stosunek do innych żywych istot, a w rezultacie życie zgodne z prawem. Ludzie, posiadłszy te cechy, są bardziej wszechstronni, obiektywni i na pewno bardziej wartościowi. Tacy właśnie ludzie w przyszłości powinni stanowić o jakości naszego życia" (Sz. Kawski, Poradnik Wychowania i Edukacji Humanitarnej dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców. Materiały pomocnicze do Programu Edukacji Humanitarnej dla Przedszkoli i Szkół, W-wa 2003, www.edukacja-humanitarna. edu.pl).
,,Przedszkolak twórcą i artystą” 

Plastyka wraz z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu,a więc kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu stwarza dziecku możliwość aktywnego obcowania z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijania jego własnej ekspresji zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Podstawową rolę w wychowaniu przedszkolnym odgrywa kierowanie rozwojem dziecięcej działalności plastycznej. Działalność ta, podobnie jak zabawa, stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową jak również jedną z głównych form aktywności dziecka, zespala ona bowiem  procesy poznawcze, emocjonalne i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach systemu nerwowego przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność plastyczno-konstrukcyjna, będąca powszechną potrzebą dzieci, stwarza również szerokie pole dla ich własnej ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Ponadto, daje dziecku radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości, co z kolei odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się jego osobowości, w działaniu oraz współżyciu z otoczeniem. Plastyka ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci. Ma zaspakajać ich potrzebę przeżycia, działania i manipulowania przedmiotami.
W przypadku zaburzeń nerwowych lub motorycznych wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, a zwłaszcza malowanie palcami, stosuje się u dzieci jako środek terapii. Wszystkie działania plastyczno-konstrukcyjne wymagają operowania rękami, aktywizując przy tym całą sferę kinestetyczną dziecięcego organizmu. Przyczynia się do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, daje pole ruchom ekspresyjnym przy kształtowaniu materiału plastycznego, przejawiających się w płynności, rozmachu, rytmie, zmianie tępa i siły, usprawnia czynności manualne.

        Wobec powyższego chcemy, aby nasze Przedszkole stało sie przedszkolem twórczej zabawy, a dziecko zaś małym odkrywcą otaczającego nas świata, pełnego kolorów i barw. Naszym priorytetem jest rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych i twórczego postrzegania świata, a jako główny cel stawiamy tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności poprzez:
 • rozbudzenie inwencji twórczej i aktywności plastycznej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem ich naturalnych możliwości i potrzeb,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec samodzielnych działań plastycznych,
 • wielostronne wspieranie uzdolnień twórczych dzieci,
 • rozwijanie kreatywnych postaw przedszkolaków,
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej, twórczego myślenia i otwartości,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia powyższych celów szczegółowych.
"Razem z książką poznajemy świat"

Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Literatura dziecięca jest skarbnicą wiedzy. Czytanie dzieciom książek, zwłaszcza tym w wieku przedszkolnym, które już bardzo wiele rozumieją, ale same nie potrafią jeszcze czytać, jest niezwykle ważne. Dziecko już od najmłodszych lat za pośrednictwem dorosłych dowiaduje się o otaczającym je świecie, o kulturze, tradycjach, o człowieku i jego problemach. Dzieła literackie są ściśle związane z wzorami kultury i stanowią obrazy kultury. Dzięki nim dzieci mogą czerpać wzorce osobowe.

Literatura dziecięca wpływa zarówno na wychowanie umysłowe, społeczno-moralne jak i wychowanie estetyczne. Sprzyja pozyskiwaniu wiedzy o świecie, pozwalając jednocześnie lepiej zrozumieć świat rzeczywisty w oparciu o świat baśniowy. Ponadto, w rozwoju osobowości i w życiu dziecka pełni funkcję wychowawczo-moralną, poznawczą i estetyczną, dostarczając przy tym wiele radości i zabawy.

Z czytania dzieciom płyną niezliczone korzyści. Oto kilka z nich:
 • Poprzez czytanie dziecko rozwija język, a słysząc i poznając nowe wyrazy, sformułowania, wzbogaca swój sposób wyrażania rzeczywistości;
 • Czytanie wzbogaca wyobraźnię dziecka – razem z bohaterami bajki przeżywa ono ciekawe przygody, poznaje niezwykłe krainy i odwiedza baśniowe miejsca;
 • Opowieści dla dzieci zwykle zawierają morał oraz pouczającą puentę. Uczy to dzieci wartości moralnych, pokazuje właściwe zachowania i dobre cechy bohaterów, a także piętnuje złe czyny;
 • Dzięki czytaniu uczymy dzieci myślenia i koncentracji, a także empatii, gdy wspólnie z bohaterami opowieści przeżywamy ich przygody, radości czy niepowodzenia;
 • Wspólne czytanie rodzica wraz z dzieckiem zbliża do siebie i buduje między nimi bliską więź emocjonalną, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz miłości.


Założenia programowe realizowane w roku 2017/2018:

 • "Uwolnij książkę" - zorganizowanie kącika wymiany przeczytanych książek;
 • Założenie "Albumu bajek" - dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu literackiego;
 • Prezentacja wykonanych albumów bajek przez poszczególne grupy.
 • Warsztaty edukacyjne.
„Tęczowa Matematyka”

Poprzez zabawę w „Tęczową matematykę” w Publicznym Przedszkolu w Godziszce pragniemy wprowadzać dzieci w świat kolorów, kształtów, faktur i rozmiarów, czyli w świat barwnej i przyjaznej matematyki. W naszych salach kąciki matematyczne to miejsca, w których każde dziecko ma możliwość zdobywania doświadczeń oraz inicjowania zabaw badawczych z zakresu matematyki. W kącikach znajdują się gry matematyczne, układanki, kolorowe liczmany, klocki dydaktyczne, duże i małe figury geometryczne, koraliki, kostki drewniane, wagi, i wiele innych elementów służących do liczenia, mierzenia i porównywania wielkości czy kształtu. Bardzo ważne jest łączenie zabaw matematycznych z innymi obszarami edukacyjnymi, takimi jak rozwój mowy, ruch, zajęcia plastyczne, czy obcowanie z naturą. Dzieci uwielbiają wyliczanki, wierszyki, piosenki i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne. Stosując takie zabawy kładziemy nacisk na kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym. Jak co roku rodzice są naszymi partnerami, wzajemnie wspieramy się w działaniach, dzięki którym każdy przedszkolak może rozpocząć swoją przygodę z matematyką. W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy wydanie broszurek z ciekawymi zabawami matematycznymi dla dzieci i rodziców, jak również wiele ciekawych inicjatyw związanych z matematyką. Naszym wspólnym celem jest szukanie matematyki w zabawie, a zabawy w matematyce - „Tęczowej matematyce”.