Ramowy Rozkład Dnia 

 • 6:30 Kontakty okolicznościowe z dziećmi sprzyjające rozwojowi mowy, poszerzeniu ich wiedzy oraz zainteresowań. Stworzenie atmosfery pogodnej zabawy. Praca stymulująco–kompensacyjna. Ćwiczenia poranne z podziałem na grupy wiekowe.
 • 7:45 Czynności samoobsługowe dzieci – kształtowanie nawyków prozdrowotnych i przyzwyczajeń higienicznych.
 • 8:00 Śniadanie - ćwiczenie form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się w jadalni.
 • 8:30 Kontakty okolicznościowe – wspólne przygotowywanie pomocy do zajęć z zakresu poszczególnych działów programu, stosowanie form grzecznościowych.
 • 9:30 Zajęcia planowane – ich treści programowe są potrzebą życia zbiorowego, jak również elementem tematyki kompleksowej, wokół której koncentruje się działalność dzieci, okolicznościowe uroczystości przedszkolne, spacery umożliwiające pobyt dziecka poza terenem przedszkola, na świeżym powietrzu, w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Dłuższe lub krótsze wycieczki zapoznające dzieci z najbliższym otoczeniem wsi. Poznanie dziecięcych zainteresowań (organizowanie odpowiednich kącików np. zabaw tematycznych). Zabawy umuzykalniające, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej dziecka, zabawy dydaktyczne i kształtujące osobowość dziecka.
 • 11:30 Przygotowanie do obiadu - porządkowanie sali po skończonej zabawie, utrwalanie nawyków higienicznych.
 • 12:00 Obiad - wdrażanie do właściwego posługiwania się sztućcami.
 • 12:30 Odbieranie dzieci, które nie leżakują
 • 13:00 Przygotowanie dzieci do odpoczynku. Cisza poobiednia dostosowana do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci–sen, słuchanie bajek słowno – muzycznych, muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
 • 14:30 Podwieczorek.
 • 15:00 - 16:30 Odbieranie dzieci. Stwarzanie okazji do podejmowania zajęć i zabaw w sali lub na powietrzu (gry, zabawy terenowe, badawcze, konstrukcyjne lub tematyczne). Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Czynności porządkowe.