Ramowy Rozkład Dnia 

 • 6:30 Kontakty okolicznościowe z dziećmi sprzyjające rozwojowi mowy, poszerzeniu ich wiedzy oraz zainteresowań. Stworzenie atmosfery pogodnej zabawy. Praca stymulująco–kompensacyjna. Ćwiczenia poranne z podziałem na grupy wiekowe.
 • 7:45 Czynności samoobsługowe dzieci – kształtowanie nawyków prozdrowotnych i przyzwyczajeń higienicznych.
 • 8:00 Śniadanie - ćwiczenie form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się w jadalni.
 • 8:30 Kontakty okolicznościowe – wspólne przygotowywanie pomocy do zajęć z zakresu poszczególnych działów programu, stosowanie form grzecznościowych.
 • 9:30 Zajęcia planowane – ich treści programowe są potrzebą życia zbiorowego, jak również elementem tematyki kompleksowej, wokół której koncentruje się działalność dzieci, okolicznościowe uroczystości przedszkolne, spacery umożliwiające pobyt dziecka poza terenem przedszkola, na świeżym powietrzu, w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Dłuższe lub krótsze wycieczki zapoznające dzieci
  z najbliższym otoczeniem wsi. Poznanie dziecięcych zainteresowań (organizowanie odpowiednich kącików np. zabaw tematycznych). Zabawy umuzykalniające, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej dziecka, zabawy dydaktyczne i kształtujące osobowość dziecka.
 • 11:30 Przygotowanie do obiadu - porządkowanie sali po skończonej zabawie, utrwalanie nawyków higienicznych.
 • 12:00 Obiad - wdrażanie do właściwego posługiwania się sztućcami.
 • 12:30 Odbieranie dzieci, które nie leżakują
 • 13:00 Przygotowanie dzieci do odpoczynku. Cisza poobiednia dostosowana do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci–sen, słuchanie bajek słowno – muzycznych, muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
 • 14:30 Podwieczorek.
 • 15:00 - 16:30 Odbieranie dzieci. Stwarzanie okazji do podejmowania zajęć i zabaw w sali lub na powietrzu (gry, zabawy terenowe, badawcze, konstrukcyjne lub tematyczne). Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Czynności porządkowe.

Programy i działania realizowane w Przedszkolu

Programy wychowania przedszkolnego relizowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020

"TRAMPOLINA" - program wychowania przedszkolnego; autor: E. Kordos - 
grupy: 2,5/3-latków, 3/4-latków oraz 4/5-latków 

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" - program wychowania przedszkolnego; autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska - 
grupy: 5/6-latków i 6-latków
Program zdrowego żywienia "Gdzie mieszka zdrówko?"

Jest to autorski program naszego Przedszkola, recenzowany przez panią Alicję Gładyś, mający na celu kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wiemy, że o zdrowiu dziecka oraz jego prawidłowym rozwoju decyduje bardzo wiele czynników m.in. prawidłowe odżywianie, z którym wiąże się wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, przezwyciężanie uprzedzeń do nielubianych potraw oraz higiena spożywania posiłków. Odpowiednie, a zarazem racjonalne odżywianie ma ogromny wpływ na aktywność psychiczną dziecka, samopoczucie, a także stosunek do zabawy i nauki. Dlatego tak istotne jest urozmaicanie dzieciom diety oraz wzbogacanie jej wartościowymi potrawami. Nieprawidłowe odżywianie dzieci przez nadmiar słodyczy i kalorycznych potraw (chipsy, hamburgery) powodują przerabianie ich w nadmierną tkankę tłuszczową. W konsekwencji obrastają w nią także narządy wewnętrzne, takie jak: serce, trzustka i wątroba. Z tego powodu należy edukować dzieci i dostarczać im wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla zdrowia.

Celem autorskiego programu "Gdzie mieszka zdrówko?", opracowanego przez Dyrekcję i Nauczycieli Publicznego Przedszkola w Godziszce jest:
 • poszerzanie świadomości dzieci oraz rodziców w zakresie zdrowego żywienia;
 • edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania (nabywanie wiedzy oraz umiejętności dbania o swoje zdrowie);
 • propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i rodziców;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyrządzania zdrowych posiłków (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy);
 •  zmiana nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin.


W realizację programu zaangażowana jest Kadra Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, dotyczących zdrowego żywienia, zdobywamy wiedzę, dzięki ktorej nasze posiłki są zdrowe, a co równie istotne - smaczne i apetyczne dla dzieci. Samodzielny wypiek domowych ciast o odpowiedniej zawartości cukru, soli i tłuszczów, wyeliminowanie z diety niezdrowej chemii (w tym m.in. glutaminianu sodu), wprowadzenie do jadłospisu conajmniej raz w tygodniu ryb, przyrządzanie z własnych przepisów zdrowych kisieli i budyniów to jedne z wielu zdrowych zmian w żywieniu naszych dzieci.
Co więcej, autorski program "Gdzie mieszka zdrówko?" kładzie nacisk na to, aby dzieci były świadome tego, co jedzą. Pomiędzy codziennymi zajęciami wklecane są teamty, związane ze zdrowym żywieniem. Nasze przedszkolaki mają możliwość samodzielnego przyrządzania zdrowych potraw, eksperymentowania w kuchni oraz degustowania zrobionych przez siebie potraw i soków.


Tematyka kompleksowych zajęć realizowanych w ramach programu "Gdzie mieszka zdrówko?" w Publicznym Przedszkolu w Godziszce w roku 2017/2018:

 • Witaminowe ABC – od ziemniaka do czekolady
 • Warzywa są zdrowe;
 • Wielka rzeka pełna mleka;
 • Jabłka zjadamy, ładny uśmiech mamy;
 • Witaminy ukryte w zieleni.


Zapraszamy również Rodziców do aktywnego udziału w programie, poprzez dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi zdrowego odżywiania oraz trybu życia, czy też przekazywania własnych propozycji przepisów, które będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce "Kuchcikowo". 

Autorski program Edukacji Humanitarnej "Ala i As"

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Godziszce doskonale wiedzą jak należy dbać o siebie. Uczą się też, jak zadbać i otoczyć opieką inne żywe istoty. W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się w Przedszkolu realizacja autorskiego programu Edukacji Humanitarnej "Ala i As" napisanego przez panią Żanetę Jakubiec, wychowawcę. Edukacja Humanitarna jest działaniem mającym na celu wspieranie i rozwijanie dziecięcej wrażliwości. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy i spotkania z gośćmi dzieci uczą się szanować wszystkie żywe istoty, dostrzegają ich podobieństwo do nas, ludzi, dowiadują się jak dobrze opiekować się zwierzętami i jak zostać ich prawdziwymi przyjaciółmi. Przedszkolaki zdobywają umiejętność spoglądania na świat oczami kogoś mniejszego, słabszego, rozwijają w sobie empatię i odpowiedzialność – cechy tak pożądane w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jak pisze Szymon Kawski, jeden z propagatorów tego typu edukacji - "dzieci uczone sprawiedliwości, łagodności i współczucia w stosunku do zwierząt są również bardziej sprawiedliwe, łagodne i rozważne w swych wzajemnych stosunkach. Kształcenie ich charakterów w kierunku większego zrozumienia zwierząt i ich potrzeb oraz większej wrażliwości na ich cierpienie i potrzeby, prowadzi do powstania takich cech ludzkich, których wynikiem (konsekwencją) jest większa wrażliwość dla wszelkiego życia, bardziej humanitarny stosunek do innych żywych istot, a w rezultacie życie zgodne z prawem. Ludzie, posiadłszy te cechy, są bardziej wszechstronni, obiektywni i na pewno bardziej wartościowi. Tacy właśnie ludzie w przyszłości powinni stanowić o jakości naszego życia" (Sz. Kawski, Poradnik Wychowania i Edukacji Humanitarnej dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców. Materiały pomocnicze do Programu Edukacji Humanitarnej dla Przedszkoli i Szkół, W-wa 2003, www.edukacja-humanitarna. edu.pl).
,,Przedszkolak twórcą i artystą” 

Plastyka wraz z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu,a więc kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu stwarza dziecku możliwość aktywnego obcowania z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijania jego własnej ekspresji zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Podstawową rolę w wychowaniu przedszkolnym odgrywa kierowanie rozwojem dziecięcej działalności plastycznej. Działalność ta, podobnie jak zabawa, stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową jak również jedną z głównych form aktywności dziecka, zespala ona bowiem  procesy poznawcze, emocjonalne i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach systemu nerwowego przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność plastyczno-konstrukcyjna, będąca powszechną potrzebą dzieci, stwarza również szerokie pole dla ich własnej ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Ponadto, daje dziecku radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości, co z kolei odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się jego osobowości, w działaniu oraz współżyciu z otoczeniem. Plastyka ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci. Ma zaspakajać ich potrzebę przeżycia, działania i manipulowania przedmiotami.
W przypadku zaburzeń nerwowych lub motorycznych wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, a zwłaszcza malowanie palcami, stosuje się u dzieci jako środek terapii. Wszystkie działania plastyczno-konstrukcyjne wymagają operowania rękami, aktywizując przy tym całą sferę kinestetyczną dziecięcego organizmu. Przyczynia się do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, daje pole ruchom ekspresyjnym przy kształtowaniu materiału plastycznego, przejawiających się w płynności, rozmachu, rytmie, zmianie tępa i siły, usprawnia czynności manualne.

        Wobec powyższego chcemy, aby nasze Przedszkole stało sie przedszkolem twórczej zabawy, a dziecko zaś małym odkrywcą otaczającego nas świata, pełnego kolorów i barw. Naszym priorytetem jest rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych i twórczego postrzegania świata, a jako główny cel stawiamy tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności poprzez:
 • rozbudzenie inwencji twórczej i aktywności plastycznej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem ich naturalnych możliwości i potrzeb,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec samodzielnych działań plastycznych,
 • wielostronne wspieranie uzdolnień twórczych dzieci,
 • rozwijanie kreatywnych postaw przedszkolaków,
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej, twórczego myślenia i otwartości,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia powyższych celów szczegółowych.
"Razem z książką poznajemy świat"

Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Literatura dziecięca jest skarbnicą wiedzy. Czytanie dzieciom książek, zwłaszcza tym w wieku przedszkolnym, które już bardzo wiele rozumieją, ale same nie potrafią jeszcze czytać, jest niezwykle ważne. Dziecko już od najmłodszych lat za pośrednictwem dorosłych dowiaduje się o otaczającym je świecie, o kulturze, tradycjach, o człowieku i jego problemach. Dzieła literackie są ściśle związane z wzorami kultury i stanowią obrazy kultury. Dzięki nim dzieci mogą czerpać wzorce osobowe.

Literatura dziecięca wpływa zarówno na wychowanie umysłowe, społeczno-moralne jak i wychowanie estetyczne. Sprzyja pozyskiwaniu wiedzy o świecie, pozwalając jednocześnie lepiej zrozumieć świat rzeczywisty w oparciu o świat baśniowy. Ponadto, w rozwoju osobowości i w życiu dziecka pełni funkcję wychowawczo-moralną, poznawczą i estetyczną, dostarczając przy tym wiele radości i zabawy.

Z czytania dzieciom płyną niezliczone korzyści. Oto kilka z nich:
 • Poprzez czytanie dziecko rozwija język, a słysząc i poznając nowe wyrazy, sformułowania, wzbogaca swój sposób wyrażania rzeczywistości;
 • Czytanie wzbogaca wyobraźnię dziecka – razem z bohaterami bajki przeżywa ono ciekawe przygody, poznaje niezwykłe krainy i odwiedza baśniowe miejsca;
 • Opowieści dla dzieci zwykle zawierają morał oraz pouczającą puentę. Uczy to dzieci wartości moralnych, pokazuje właściwe zachowania i dobre cechy bohaterów, a także piętnuje złe czyny;
 • Dzięki czytaniu uczymy dzieci myślenia i koncentracji, a także empatii, gdy wspólnie z bohaterami opowieści przeżywamy ich przygody, radości czy niepowodzenia;
 • Wspólne czytanie rodzica wraz z dzieckiem zbliża do siebie i buduje między nimi bliską więź emocjonalną, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz miłości.


Założenia programowe realizowane w roku 2017/2018:

 • "Uwolnij książkę" - zorganizowanie kącika wymiany przeczytanych książek;
 • Założenie "Albumu bajek" - dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu literackiego;
 • Prezentacja wykonanych albumów bajek przez poszczególne grupy.
 • Warsztaty edukacyjne.
„Tęczowa Matematyka”

Poprzez zabawę w „Tęczową matematykę” w Publicznym Przedszkolu w Godziszce pragniemy wprowadzać dzieci w świat kolorów, kształtów, faktur i rozmiarów, czyli w świat barwnej i przyjaznej matematyki. W naszych salach kąciki matematyczne to miejsca, w których każde dziecko ma możliwość zdobywania doświadczeń oraz inicjowania zabaw badawczych z zakresu matematyki. W kącikach znajdują się gry matematyczne, układanki, kolorowe liczmany, klocki dydaktyczne, duże i małe figury geometryczne, koraliki, kostki drewniane, wagi, i wiele innych elementów służących do liczenia, mierzenia i porównywania wielkości czy kształtu. Bardzo ważne jest łączenie zabaw matematycznych z innymi obszarami edukacyjnymi, takimi jak rozwój mowy, ruch, zajęcia plastyczne, czy obcowanie z naturą. Dzieci uwielbiają wyliczanki, wierszyki, piosenki i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne. Stosując takie zabawy kładziemy nacisk na kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym. Jak co roku rodzice są naszymi partnerami, wzajemnie wspieramy się w działaniach, dzięki którym każdy przedszkolak może rozpocząć swoją przygodę z matematyką. W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy wydanie broszurek z ciekawymi zabawami matematycznymi dla dzieci i rodziców, jak również wiele ciekawych inicjatyw związanych z matematyką. Naszym wspólnym celem jest szukanie matematyki w zabawie, a zabawy w matematyce - „Tęczowej matematyce”. 

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

W przedszkolu prowadzone są ciekawe i atrakcyjne dla dzieci zajęcia dodatkowe, łączące naukę z zabawą, rozwijające zainteresowania oraz zdolności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.
Język angielski - zajęcia w ramach podstawy programowej

Najlepszy okres na rozpoczęcie nauki języka obcego to wiek przedszkolny. To właśnie wtedy dziecko nabywa umiejętności niezbędnych w dalszym życiu. W naszym przedszkolu w naturalny sposób wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone przez panią mgr Annę Sajbor mają formę zabawy, dzięki czemu nauka języka angielskiego staje się prawdziwą przyjemnością. 

Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia oraz wiele innych.
Zajęcia rytmiczne

Istotą zajęć rytmicznych jest interpretacja muzyki za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Realizowanie wychowania muzycznego u dzieci poprzez zajęcia rytmiczne - a więc za pomocą ruchu, śpiewu i tworzenia - realizuje cele wychowania przedszkolnego, które są oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale również samodzielnego, inteligentnego, aktywnego i sprawnego fizycznie przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Akademia Małego Piłkarza TIKI TAKA

Zajęcia umożliwiają dzieciom odkrycie w sobie talentu piłkarskiego i doskonalenie go już od najmłodszych lat pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego w pracy z dziećmi trenera pana Mirosława Bajek.

Zajęcia Tiki Taka to nie tylko piłka nożna i trening fizyczny, ale również wychowanie poprzez sport, nauka dyscypliny, rozwój mentalny dziecka, wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku dla przeciwnika. To również pomoc w otwarciu się na inne dzieci oraz rozwój kompetencji społecznych. Ponadto, treningi dają możliwość doświadczenia zdrowej rywalizacji i motywacji, która pomoże dziecku w przyszłości zrealizować postawione cele.
Religia

Zajęcia z religii mają na celu pobudzanie u dziecka pragnienia Boga oraz rozwijanie zainteresowania religijnością.
Poprzez zabawę, radosny śpiew i urozmaicone zajęcia dzieci mają możliwość nawiązywać relację z Bogiem oraz zaspokajać, poprzez treści z Biblii i Liturgii, swoje potrzeby religijne.

Zajęcia z religii prowadzi pan Tomasz Wiatrowski.
Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu na stanowisku logopedy pracuje mgr Barbara Legierska, która ukończyła 5-letnie studia pedagogiczne oraz 4-semestralne podyplomowe studia logopedyczne. Ponieważ logopedia jest nauką dynamiczną, która ciągle się rozwija, dlatego pani Basia uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i kursach doszkalających dla logopedów.


Na czym polega praca logopedy?
We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wszystkich dzieci pięcio- i sześcioletnich. W czasie ferii zimowych zostają przebadane dzieci trzyletnie wskazane przez wychowawczynie najmłodszej grupy, oraz wszystkie dzieci czteroletnie.
Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 do 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczęszczają na zajęcia w grupach 2-3 osobowych i dobrane są wg wady wymowy i wieku. Prowadzone zajęcia, mają na celu:
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wydłużanie fazy wydechowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wywołanie głosek i utrwalanie ich na materiale wyrazowym,
 • automatyzowanie prawidłowej wymowy w zdaniach,
 • opowiadaniu, wierszach i swobodnych wypowiedziach.

Wady wymowy

 • Najczęściej korygowane wady wymowy dzieci w przedszkolu to:
 • seplenienie międzyzębowe- w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
 • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła -skoła;
 • lambdacyzm –zastępowanie głoski l inną głoską (najczęściej j) lub nieprawidłowa jej realizacji;
 • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
 • opóźniony rozwój mowy.

Kontakt/współpraca
Zapraszam na konsulacje i na zajęcia z dziećmi podczas godzin mojej pracy.  Proszę aby dzieci przynosiły na zajęcia zeszyty do ćwiczeń. W zeszytach notowane są ćwiczenia, które dzieci powinny wykonywać codziennie. Jeśli coś jest niezrozumiałe proszę o kontakt lub zapraszam do uczestniczenia z dzieckiem w zajęciach. Aby dzieci osiągały pożądane efekty i nabywały trwałe umiejętności konieczna jest systematyczność pracy, przyjazna atmosfera i zaangażowanie rodziców w wykonywanie żmudnej dla dziecka pracy. Proszę nie zapominać o częstym chwaleniu
nawet przy małych osiągnięciach i zachęcaniu dziecka by wytrwale pracowało nad pokonaniem trudności. Tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice prowadzą z dzieckiem ćwiczenia, stosując się do wyżej zawartych zaleceń, można liczyć na efekty terapii logopedycznej.

Etapy rozwoju mowy dziecka:
I okres melodii (0-1 rok życia), komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, gaworzy, pod koniec tego okresu wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba;
II okres wyrazu (1-2 rok życia), dziecko po 2 roku życia posługuje się językiem biernym, używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor - midol,
III okres zdania (2-3 rok życia), pod koniec tego okresu dziecko porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, ch, t, d, n, l, li);
IV okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka). -4 lat - wymawia głoski  s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu; -5-6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r; -7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Wczesna profilaktyka
Zaangażowanie w prawidłowy rozwój mowy dziecka nie musi, a nawet nie powinno ograniczać się do korygowania już powstałych wad. Dziecko potrzebuje w swoim środowisku prawidłowych wzorców i odpowiedniej ilości bodźców, by spontanicznie i naturalnie poszerzać swoje umiejętności, dlatego proszę nie zapominać o tym, że:
 • wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń,
 • nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia swoją obojętnością, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy,
 • wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat,
 • nie wolno poprawiać wymowy dziecka (jeśli dziecko nie poznało jeszcze prawidłowego wzorca podczas zajęć logopedycznych), żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę,
 • nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo,
 • jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać,  a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy,
 • nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.
Zajęcia plastyczne - organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

Zajęcia a zarazem zabawy plastyczne mają wiele zalet i odgrywają w rozwoju dziecka bardzo ważną rolę. Są konieczne, ponieważ kształcą w dziecku zdolności manualne, które później wykorzysta do nauki pisania czy też wykonywanych innych czynności, do których potrzebne są głównie palce. Ponadto, dzięki rysowaniu dziecko odkrywa świat i doznaje satysfakci z własnej twórczości. Dzięki rysowaniu dziecko ma możliwość ekspresji własnych uczuć, a jednocześnie też wyrażania zdania o poszczególnych elementach otaczającej nas rzeczywistości. Ponadto, zajęcia plastyczne pozwalają naszym przedszkolakom na zaspokojenie charakterystycznej dla tego wieku potrzeby działania i spożytkowania energii w pożyteczny sposób. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko  stymuluje swoje zdolności twórcze, pobudza fantazję, rozwija myślenie, a także poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń.

Kadra Pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanową nauczycielki posiadające szeroką wiedzę pedagogiczną i wysokie kwalifikacje. Sprawia to, że są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć i zabaw. Z pasją oraz zaangażowaniem pracują z dziećmi, doskonale znając                 i rozumiejąc ich potrzeby oraz zainteresowania.
Dyrektor:
mgr Żaklina Stwora

Wicedyrektor:
mgr Halina Lenczowska - Olek
 • Grupa 2,5/3-latków
  wychowawcy: Dorota Sytniewska, Justyna Pezda
  Pomocą nauczycielek jest pani Katarzyna Ziajka

 • Grupa 3/4-latków
  wychowawcy: Monika Zuziak, Marta Kućka
  Pomocą nauczycielek jest pani Paulina Zielińska

 • Grupa 4/5-latków
  wychowawcy: Katarzyna Krysta, Aleksandra Semik
  Pomocą nauczycielek jest pani Natalia Moczek


 • Grupa 5/6-latków
  wychowawcy: Paulina Śliwa, Żaneta Jakubiec
  Pomocą nauczycielek jest pani Monika Młynarska


 • Grupa 5/6-latków
     wychowawca: Alicja Gładyś                       
      Pomocą nauczycielki jest pani Maria Surzyn