Ramowy Rozkład Dnia 

 • 6:30 Kontakty okolicznościowe z dziećmi sprzyjające rozwojowi mowy, poszerzeniu ich wiedzy oraz zainteresowań. Stworzenie atmosfery pogodnej zabawy. Praca stymulująco–kompensacyjna. Ćwiczenia poranne z podziałem na grupy wiekowe.
• 7:45 Czynności samoobsługowe dzieci – kształtowanie nawyków prozdrowotnych i przyzwyczajeń higienicznych.
• 8:00 I Śniadanie – ćwiczenie form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się w jadalni.
• 8:30 Kontakty okolicznościowe – wspólne zabawy, stosowanie form grzecznościowych.
• 9:30 Zajęcia planowane – ich treści programowe są potrzebą życia zbiorowego, jak również elementem tematyki kompleksowej, wokół której koncentruje się działalność dzieci, okolicznościowe uroczystości przedszkolne, spacery umożliwiające pobyt dziecka poza terenem przedszkola, na świeżym powietrzu, w naturalnym otoczeniu przyrodniczym.
• 10:00 II Śniadanie – ćwiczenie form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się w jadalni.
• 10:15 – spacery, wycieczki zapoznające dzieci z najbliższym otoczeniem. Poznanie dziecięcych zainteresowań (organizowanie odpowiednich kącików np. zabaw tematycznych). Zabawy umuzykalniające, plastyczne, logopedyczne, rytmiczne, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej dziecka,
• 11:45 Przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali po skończonej zabawie, utrwalanie nawyków higienicznych.
• 12:00 Obiad – ćwiczenie form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się w jadalni. wdrażanie do właściwego posługiwania się sztućcami.
• 12:30 Odbieranie dzieci, które nie leżakują.
• 13:00 Przygotowanie dzieci do odpoczynku – cisza poobiednia dostosowana do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci – sen, słuchanie bajek słowno – muzycznych, muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
• 14:30 Podwieczorek.
• 15:00 - 16:30 Odbieranie dzieci. Stwarzanie okazji do podejmowania zajęć i zabaw w sali lub na powietrzu – gry, zabawy terenowe, badawcze, konstrukcyjne lub tematyczne, wyjście do ogrodu przedszkolnego, czynności porządkowe.

Programy i działania realizowane w Przedszkolu

Programy wychowania przedszkolnego relizowane w bieżącym roku szkolnym 2022/2023

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" - program wychowania przedszkolnego; autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska 
Program zdrowego żywienia "Gdzie mieszka zdrówko?"

Jest to autorski program naszego przedszkola,  mający na celu kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych
 u dzieci. Wiemy, że o zdrowiu dziecka oraz jego prawidłowym rozwoju decyduje bardzo wiele czynników m.in. prawidłowe odżywianie, z którym wiąże się wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, przezwyciężanie uprzedzeń do nielubianych potraw oraz higiena spożywania posiłków. Odpowiednie, a zarazem racjonalne odżywianie ma ogromny wpływ na aktywność psychiczną dziecka, samopoczucie, a także stosunek do zabawy i nauki. Dlatego tak istotne jest urozmaicanie dzieciom diety oraz wzbogacanie jej wartościowymi potrawami. 

Celem autorskiego programu "Gdzie mieszka zdrówko?" jest:
 • poszerzanie świadomości dzieci oraz rodziców w zakresie zdrowego żywienia;
 • edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania (nabywanie wiedzy oraz umiejętności dbania o swoje zdrowie);
 • propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i rodziców;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyrządzania zdrowych posiłków (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy);
 •  zmiana nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodzin.


W realizację programu zaangażowana jest Kadra Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, dotyczących zdrowego żywienia, zdobywamy wiedzę, dzięki ktorej nasze posiłki są zdrowe, a co równie istotne - smaczne i apetyczne dla dzieci. Samodzielny wypiek domowych ciast o odpowiedniej zawartości cukru, soli i tłuszczów, wyeliminowanie z diety niezdrowej chemii (w tym m.in. glutaminianu sodu), wprowadzenie do jadłospisu conajmniej raz w tygodniu ryb, przyrządzanie z własnych przepisów zdrowych kisieli i budyniów to jedne z wielu zdrowych zmian w żywieniu naszych dzieci.
 Nasze przedszkolaki mają możliwość samodzielnego przyrządzania zdrowych potraw, eksperymentowania w kuchni oraz degustowania zrobionych przez siebie potraw i soków.


Przykładowa tematyka kompleksowych zajęć realizowanych w ramach programu "Gdzie mieszka zdrówko?" w Publicznym Przedszkolu
w Godziszce :

 • Witaminowe ABC – od ananasa do ziemniaka
 • Warzywa są zdrowe;
 • Wielka rzeka pełna mleka;
 • Jabłka zjadamy, ładny uśmiech mamy;
 • Witaminy ukryte w zieleni. 
,,Przedszkolak twórcą i artystą” 

Plastyka wraz z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu,a więc kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu stwarza dziecku możliwość aktywnego obcowania z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwijania jego własnej ekspresji zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.
Podstawową rolę w wychowaniu przedszkolnym odgrywa kierowanie rozwojem dziecięcej działalności plastycznej. Działalność ta, podobnie jak zabawa, stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową jak również jedną z głównych form aktywności dziecka, zespala ona bowiem  procesy poznawcze, emocjonalne i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach systemu nerwowego przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność plastyczno-konstrukcyjna, będąca powszechną potrzebą dzieci, stwarza również szerokie pole dla ich własnej ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Ponadto, daje dziecku radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości, co z kolei odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się jego osobowości, w działaniu oraz współżyciu z otoczeniem. Plastyka ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci. Ma zaspakajać ich potrzebę przeżycia, działania i manipulowania przedmiotami.
W przypadku zaburzeń nerwowych lub motorycznych wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, a zwłaszcza malowanie palcami, stosuje się u dzieci jako środek terapii. Wszystkie działania plastyczno-konstrukcyjne wymagają operowania rękami, aktywizując przy tym całą sferę kinestetyczną dziecięcego organizmu. Przyczynia się do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, daje pole ruchom ekspresyjnym przy kształtowaniu materiału plastycznego, przejawiających się w płynności, rozmachu, rytmie, zmianie tępa i siły, usprawnia czynności manualne.

        Naszym priorytetem jest rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych i twórczego postrzegania świata, a jako główny cel stawiamy tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności poprzez:
 • rozbudzenie inwencji twórczej i aktywności plastycznej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem ich naturalnych możliwości i potrzeb,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec samodzielnych działań plastycznych,
 • wielostronne wspieranie uzdolnień twórczych dzieci,
 • rozwijanie kreatywnych postaw przedszkolaków,
 • uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej, twórczego myślenia i otwartości,
 • podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych, które wpłyną na skuteczność osiągnięcia powyższych celów            szczegółowych.
"Razem z książką poznajemy świat"

Kontakt z książką ma ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka. Literatura dziecięca jest skarbnicą wiedzy. Czytanie dzieciom książek, zwłaszcza tym w wieku przedszkolnym, które już bardzo wiele rozumieją, ale same nie potrafią jeszcze czytać, jest niezwykle ważne. Dziecko już od najmłodszych lat za pośrednictwem dorosłych dowiaduje się o otaczającym je świecie, o kulturze, tradycjach, o człowieku i jego problemach. Dzieła literackie są ściśle związane z wzorami kultury i stanowią obrazy kultury. Dzięki nim dzieci mogą czerpać wzorce osobowe.

Literatura dziecięca wpływa zarówno na wychowanie umysłowe, społeczno-moralne jak i wychowanie estetyczne. Sprzyja pozyskiwaniu wiedzy o świecie, pozwalając jednocześnie lepiej zrozumieć świat rzeczywisty w oparciu o świat baśniowy. Ponadto, w rozwoju osobowości i w życiu dziecka pełni funkcję wychowawczo-moralną, poznawczą i estetyczną, dostarczając przy tym wiele radości i zabawy.

Dlaczego warto czytać dzieciom...?
 • Poprzez czytanie dziecko rozwija język, a słysząc i poznając nowe wyrazy, sformułowania, wzbogaca swój sposób wyrażania rzeczywistości;
 • Czytanie wzbogaca wyobraźnię dziecka – razem z bohaterami bajki przeżywa ono ciekawe przygody, poznaje niezwykłe krainy i odwiedza baśniowe miejsca;
 • Opowieści dla dzieci zwykle zawierają morał oraz pouczającą puentę. Uczy to dzieci wartości moralnych, pokazuje właściwe zachowania i dobre cechy bohaterów, a także piętnuje złe czyny;
 • Dzięki czytaniu uczymy dzieci myślenia i koncentracji, a także empatii, gdy wspólnie z bohaterami opowieści przeżywamy ich przygody, radości czy niepowodzenia;
 • Wspólne czytanie rodzica wraz z dzieckiem zbliża do siebie i buduje między nimi bliską więź emocjonalną, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz miłości.
„Tęczowa Matematyka”

Poprzez zabawę w „Tęczową matematykę” w Publicznym Przedszkolu w Godziszce pragniemy wprowadzać dzieci w świat kolorów, kształtów, faktur i rozmiarów, czyli w świat barwnej i przyjaznej matematyki.
W naszych salach kąciki matematyczne to miejsca, w których każde dziecko ma możliwość zdobywania doświadczeń oraz inicjowania zabaw badawczych z zakresu matematyki. W kącikach znajdują się gry matematyczne, układanki, kolorowe liczmany, klocki dydaktyczne, duże i małe figury geometryczne, koraliki, kostki drewniane, wagi, i wiele innych elementów służących do liczenia, mierzenia i porównywania wielkości czy kształtu. Bardzo ważne jest łączenie zabaw matematycznych z innymi obszarami edukacyjnymi, takimi jak rozwój mowy, ruch, zajęcia plastyczne, czy obcowanie z naturą. Dzieci uwielbiają wyliczanki, wierszyki, piosenki i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne. Stosując takie zabawy kładziemy nacisk na kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym. Jak co roku rodzice są naszymi partnerami, wzajemnie wspieramy się w działaniach, dzięki którym każdy przedszkolak może rozpocząć swoją przygodę z matematyką. W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy wydanie broszurek z ciekawymi zabawami matematycznymi dla dzieci i rodziców, jak również wiele ciekawych inicjatyw związanych z matematyką. Naszym wspólnym celem jest szukanie matematyki w zabawie, a zabawy w matematyce - „Tęczowej matematyce”. 

Zajęcia realizowane w naszym przedszkolu

Język angielski - zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej

Najlepszy okres na rozpoczęcie nauki języka obcego to wiek przedszkolny. To właśnie wtedy dziecko nabywa umiejętności niezbędnych w dalszym życiu. W naszym przedszkolu w naturalny sposób wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone przez panią mgr Annę Sajbor mają formę zabawy, dzięki czemu nauka języka angielskiego staje się prawdziwą przyjemnością. 

Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia oraz wiele innych.
Zajęcia rytmiczne-  realizowane w ramach podstawy programowej

Istotą zajęć rytmicznych jest interpretacja muzyki za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Realizowanie wychowania muzycznego u dzieci poprzez zajęcia rytmiczne - a więc za pomocą ruchu, śpiewu i tworzenia - realizuje cele wychowania przedszkolnego, które są oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale również samodzielnego, inteligentnego, aktywnego i sprawnego fizycznie przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia plastyczne - realizowane w ramach podstawy programowej

Zajęcia a zarazem zabawy plastyczne mają wiele zalet i odgrywają w rozwoju dziecka bardzo ważną rolę. Są konieczne, ponieważ kształcą w dziecku zdolności manualne, które później wykorzysta do nauki pisania czy też wykonywanych innych czynności, do których potrzebne są głównie palce. Ponadto, dzięki rysowaniu dziecko odkrywa świat i doznaje satysfakci z własnej twórczości. Dzięki rysowaniu dziecko ma możliwość ekspresji własnych uczuć, a jednocześnie też wyrażania zdania o poszczególnych elementach otaczającej nas rzeczywistości. Ponadto, zajęcia plastyczne pozwalają naszym przedszkolakom na zaspokojenie charakterystycznej dla tego wieku potrzeby działania i spożytkowania energii w pożyteczny sposób. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko  stymuluje swoje zdolności twórcze, pobudza fantazję, rozwija myślenie, a także poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń.

Kadra Pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanową nauczycielki posiadające szeroką wiedzę pedagogiczną i wysokie kwalifikacje. Sprawia to, że są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć i zabaw. Z pasją oraz zaangażowaniem pracują z dziećmi, doskonale znając                 i rozumiejąc ich potrzeby oraz zainteresowania.
Dyrektor:
mgr Agnieszka Zeman

Wicedyrektor:
mgr Katarzyna Jagosz
 • Grupa 2,5/3-latków
  wychowawcy: mgr Alicja Gładyś, mgr Żaneta Jakubiec
  Pomocą nauczycielek jest pani Maria Surzyn

 • Grupa 3/4-latków
  wychowawcy: mgr Dorota Sytniewska, mgr Patrycja Janik
  Pomocą nauczycielek jest pani Paulina Zielińska

 • Grupa 4/5-latków
  wychowawcy: mgr Monika Zuziak, mgr Małgorzata Orłowska
  Pomocą nauczycielek jest pani Halyna Kviatkovska


 • Grupa 5/6-latków
  wychowawcy: mgr Katarzyna Krysta, Aleksandra Semik
  Pomocą nauczycielek jest pani Natalia Moczek


 • Grupa 5/6-latków
     wychowawca: mgr Paulina Śliwa                       
      Pomocą nauczycielki jest pani Katarzyna Ziajka