Godziny dostępności/ konsultacji dla rodziców
w Publicznym Przedszkolu w Godziszce w roku szkolnym 2022/2023 
Prezydium Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola w Godziszce w roku szkolnym 2022/2023
  • Przewodnicząca:  Pani Ewa Piekarska
  • Zastępca przewodniczącego:  Pani Agnieszka Dziedzina
  • Skarbnik:  Pani Katarzyna Sekulska
  • Sekretarz: Pani Regina Zawada
  • Komisja Rewizyjna:  Pani Justyna Włosok, pani Aneta Kijas
Inforomacje dotyczące warunków ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2022/2023


Wyprawka dla przedszkolaka - czyli czego będzie potrzebować dziecko 1 września....
  • wygodne obuwie zamienne (najlepiej na rzepy bądź wsuwane – mając na uwadze samodzielność dziecka);
  • pełny komplet ubrań na zmianę (koszulka, sweter/bluzka, spodnie z gumką nie zapinane na guzik lub zamek/spódnica, skarpety, rajstopy, majtki - 2szt.) przyniesiony w podpisanym materiałowym worku;
  • dzieci, które zostają na leżakach przynoszą podpisaną pościel (małe prześcieradło na gumce, małą poduszkę, małą kołdrę i piżamę zapakowane w materiałowy pokrowiec - może być np. poszewka na poduszkę) - bardzo prosimy o małe gabaryty przynoszonych rzeczy z uwagi na ograninczoną pojemność szaf ;)


Dokumenty Przedszkolne


RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W GODZISZCE


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr
119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce
z siedzibą władz przy Beskidzkiej 29 tel. 33 81 77 251
e-mail: 
zespszkolgodziszka@gmail.com

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@spgodziszka.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.  CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i
dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw.

PODSTWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:
1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3. usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych,
5. przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.


X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Deklaracja dostępności

Wstęp
Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolegodziszka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest ciągle ulepszana, aby mogła być w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Pyjur, e-mail: dostepnosc@spgodziszka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 817 72 51.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres e-mail zespszkolgodziszka@gmail.com.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich form kontaktu na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Dostępność architektoniczna
Brak dostępności. W razie potrzeby pracownicy szkoły udzielają stosownej pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych.